Jaettu toimijuus ja valtaistuminen kuntoutuksessa

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto (johto)
  • Kansaneläkelaitos
  • Finland National Institute for Health & Welfare
  • Nordland University

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Tutkimus sisältää kolme osahanketta, joista kukin tarjoaa osallistujiensa ja kontekstinsa kautta spesifisen näkökulman yhteiseen tutkimuskohteeseen. Osahankkeessa 1 tarkastelun kohteena ovat vammaisten nuorten ja vammaisten lasten vanhempien käsitykset yhteistyön toteutumisesta Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa sekä kuntoutuksen merkityksestä. Osahankkeessa 2 tarkastelun kohteena on mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kuntoutus, jossa tarkastellaan kuntoutujan ja kuntoutustyöntekijöiden käsityksiä yhteistyöstä ja arvioita kuntoutuksen etenemisestä kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Osahankkeessa 3 informantteina ovat kuntoutuksen vertais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistuvat, erityisesti ne toimijat, joilla on omakohtaisia kokemuksia myös kuntoutuksen asiakkuudesta.

Tutkimukseen kuuluvien osaprojektien empiiristen aineistojen pohjalta pyritään yhteiseen teoreettis-käsitteelliseen analyysiin osallisuuden, toimijuuden ja valtaistumisen prosesseista kuntoutuksessa.


TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01.01.201131.12.2013

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 440 000,00 €

ID: 1863756