Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen - Arctic Smartness RDI-Excellence

Projekti: Yhteisrahoitteinen projekti

Yhteistyökumppanit

  • Lapin yliopisto (johto)
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Luonnonvarakeskus
  • Geological Survey Finland, Rovaniemi Unit

Projektin kuvaus julkisessa portaalissa

Hanke käynnistää Lapin maakunnallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän toiminnan, testaa sen palvelumallin, pilotoi maakunnan tutkimus- ja kehitystoimintaan pohjatuvan innovaatiotoiminnan kehitystä ja kypsyyttä kiihdyttävän toimintatavan ja vakiinnuttaa ne osaksi maakunnallista yhteistoimintamallia - alueellista ekosysteemiä.

Hankkeen avulla saadaan osaamiskeskittymän toimijoiden osaaminen ja osaamisympäristöt toimimaan keskenään yhdessä Lappi-klustereiden ja elinkeinoelämän kanssa (yhteinen toiminta Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG) -EAKR-hankkeen kanssa). Hanke tukee toimillaan uuden käynnistyvän osaamiskeskittymän kansainvälistä verkostoitumista ja sen toimijoiden mahdollisuuksia päästä paremmin kiinni suoraan EU-rahoitukseen. Hanke tuottaa ja pilotoi toimintamallin, jonka avulla tunnistetaan TKI-toiminnassa kaupallisesti sovellettavat ideat ja soveltuva osaaminen, sekä viedään idea tai oivallus (tuote, palvelu, uusi tapa tehdä asioita) kohti markkinoita sekä pilotoidaan toimintaa. Hankkeen osatoteuttajat yhdessä sidosryhmien kanssa tuottavat hankkeessa mallin Lapin innovaatioekosysteemistä, jossa yli organisaatiorajojen kohdennetaan tutkimustoimintaa yritys- ja elinkeinotarvelähtöisesti.

Hanke hyödyntää toimintoja ja tuloksia, joita on saavutettu aikaisemmissa Arctic Smartness Portfolio (ASP) ja Arctic Smartness Excellence (ASE) -hankkeissa. Näissä hankkeissa määriteltiin Lapin vahvat toimialat ja niiden kehitettävät klusterit. Samalla todettiin, että nämä klusterit ja niiden yritykset tarvitsevat kehittämispanoksia tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kansainvälistymisen kautta. Tarvitaan osaamiskeskus, joka yhdistää lappilaiset klusteritoimijat, tutkimuksen, alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan.

ASR-hanketta toteuttavat alueen vahvat tutkimusinstituutiot Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Niiden Lapin erityispiirteisiin kiinnittynyt tutkimus- ja kehittämisosaaminen laajennetaan kattamaan kaikki maakunnan TKl-toimijat ja viedään osaksi yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristöä ja innovaatiosykliä. Samalla nämä hallinnollisesti erilliset tutkimus- ja kehitystoimijat tuodaan paremmin yhteen TKl-toiminnan ja aluekehittämisen alueilla. Hankkeen toteuttajien ja muiden TKl-toimijoiden valmiudet vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin, jotka ohjaavat osaamiskeskittymän toimintaa ja palveluita, kasvavat. Lopullisena tavoitteena on tukea Lapin elinkeinoelämää kehittämään uusia tuotteita ja viemään niitä markkinoille korkeatasoisen tutkimuksen avulla.

ASR-hankkeen toteuttajat ovat aikaisemmin määrittäneet Lapin maakunnallisen TKI-osaamiskeskittymälle toimintaedellytykset ja perustamissuunnitelman sekä määrittäneet osaamiskeskittymän yhteiset tutkimusteemat (kärjet) ja toimintarakenteen. Edellä mainitut jo toteutetut hanketulokset vahvistavat arktisen tutkimuksen ja yritysten TKI-intressien yhteensovittamista. Tämä hanke täsmentää tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan roolia sekä samalla mahdollistaa hallinnollisesti erillisten tutkimuslaitosten mandaatit ja roolit toimia aidosti yhdessä. Roolit ja osaaminen tulevat esille tehtävässä maakunnallisen TKI-toiminnan tiekartassa ja samalla kartoitetaan osaamiskeskittymän kanssa toimiva tutkimus- ja kehittämisinfra ja sovitaan sen yhteiskäytöstä. Tämä konkretisoi organisaatiorajat ylittävän tutkimuksellisen yhteistyörakenteen ja luo samalla pohjan monitieteisille tutkimusryhmille.

ASR toteuttaa lappilaisen tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvan innovaatioekosysteemin yhdessä Pohjoinen älykäs kasvu – Arctic Smart Growth (ASG) -EAKR-hankkeen kanssa. Sen keskeisiä piirteitä ovat TKl-pohjainen innovaatiosyklin hallinta, osaamisen ja palveluiden kypsyystason tunnistaminen (TRL) ja kypsyystason kasvattaminen kohti kaupallisia sovelluksia ja markkinoita. Erilaisille kypsyystasoille (keksintöideasta markkinoille valmiiseen lopputuotteeseen) tarvitaan erilaisia kehittämis- ja tukitoimenpiteitä. Näiden huomioiminen ja hallinta ovat lappilaisen innovaatioekosysteemin erityispiirre. TRL:n ja innovaatioprosessin kypsyys-/valmiustasojen tunnistamisella ja kiihdyttämisellä viedään Lapin arktisten kehittämisklustereiden tuotekehitystä ja innovaatioita systemaattisemmin kohti markkinoita. Tarvelähtöinen tutkimustyö on keskeinen apuväline mahdollisuuksien ja markkinapotentiaalin arvioinnissa sekä uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa. Tutkimustyöhön liittyvät tuotekehitys ja monitasoinen vuorovaikutteisuus innovaatioekosysteemissä. Tässä hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kehitettyä Arktiset kehittämisympäristöt –klusteria, joka vakiinnutetaan osaksi lappilaista innovaatioekosysteemiä.

Hankkeessa vahvistetaan myös tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimuspalvelujen kapasiteettia vastata yritysten toimintaa tukevan innovaatioekosysteemin ja innovaatioiden tuotteistamisen haasteisiin. Tätä tukevat hankeorganisaation lisäksi mm. verkostoituminen muihin eurooppalaisiin osaamiskeskittymiin ja innovaatiotoiminnan temaattisiin verkostoihin.

Hankkeen päätulos on perinteiset organisaatiorajat ylittävä arktista tutkimusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja Lapin aluekehitystä palveleva verkostomainen osaamiskeskittymä. Se käyttää tutkimusinfraa yhdessä, ylittää perinteiset sektoritutkimuksen rajat, tekee strategista työtä alueen hyväksi ja on kansainvälinen. Osaamiskeskittymä sovittaa yhteen TKl-toimijat, järjestää heidän vuoropuhelunsa ja ohjaa heidän toimintaansa. Se integroi ja vakiinnuttaa erilaisia tutkimusryhmiä toimintaansa ja yhteistyöhön yritysten kanssa. Vastaavasti em. tutkimusryhmät tuottavat konkreettisia TKl-toiminnan hankeaihioita ja elinkeinoelämää tukevia ideoita yhdessä yritysten kanssa innovaatiosyklissä eteenpäin vietäviksi. Tätä varten on rakennettu TRL-kypsyystasojen kiihdytystä hyödyntävä palvelutoimintamalli sekä toiminnan rajapinnat kohteisiin ja sidosryhmiin. Syntyneitä ideoita ja konsepteja testataan piloteilla yritysten kanssa hyödynnettäväksi liiketoiminnassa, palveluissa ja tuotantoprosesseissa.

Hanke lisää innovaatioekosysteemiin liittyvää kansainvälistä osaamista (ml. rahoitus) ja hyödyntää tähän liittyviä verkostoja ja kokemuksia muualta. Eurooppalaisten osaamiskeskittymien kanssa aloitetaan yhteistyö ja suunnitellaan yhteisiä hankealoitteita ja konsortioita erityisesti tutkimuksen ja lappilaisten kehitysklusterien kärkialueille. Näin saadaan lisäresursseja Lapin kehittämiseen ja vaikutetaan myös tulevaisuuden rahoitukseen ja rahoitusohjelmiin Lapin intresseistä.
LyhytotsikkoLapin maakunnallinen tutkimuksen, kehitt
AkronyymiASR
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01.09.201831.12.2020

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: 185 060,00 €

ID: 4849529