Ville Pietiläinen

Tieteenala

Muu tieteenala

Tutkimusintressit

Työskentelen Lapin yliopistossa johtamisen psykologian yliopistonlehtorina. Ammatillinen taustani painottuu yhtäältä henkilöstöjohtamisen (HRM, HRD) tehtäviin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, ja toisaalta työnohjaustoimintaan ja työnohjaajien kouluttamiseen. Tutkimustyössäni lähestyn asiantuntijaorganisaatioita dynaamisina ja kompleksisina systeemeinä. Tästä näkökulmasta työyhteisöjen kannalta olennaiset kysymykset eivät ole suoraan ja lineaarisesti ratkaistavissa, vaan ilmiöt tulevat kerroksittain näkyviksi. Olennaisena voidaan tällöin pitää eri osapuolten kokemusten leikkauskohdan tunnistamista, sisällön rikastamista ja toimijuuden vahvistamista. Tutkimustyössäni keskeiset käsitteelliset ulottuvuudet ovat kompleksisuus, diskursiivinen johtajuus ja ohjauksen teoriat. Metodisesti lähestyn tutkimuskysymyksiä ensisijaisesti diskursiivisen psykologian ja kriittisen diskurssianalyysin näkökulmista, jotka tarjoavat monipuolisia työkaluja työyhteisöjen prosessien näkyväksi tekemiseen ja ymmärtämiseen.

ID: 322254